Workshops Jaarcongres Relevant 2013

Workshops 14.00 - 15.30 uur

In deze ronde kiest u één workshop.

1. Beleef de première van EV en RO, THE MOVIE!
Het verbeterprogramma Groepsrisico draait al enkele jaren. Op alle fronten worden pogingen gewaagd om de verantwoording te verbeteren. Met de finish in zicht is het hoog tijd om gewoon te DOEN. En dat is precies waar de Regioteams mee bezig zijn. De teams zorgen dat EV een volwaardige plek kan krijgen in bestemmingsplannen. Ze helpen de bestuurder te overtuigen dat EV meer is dan een onderwerp dat ook nog even moet worden afgevinkt. En deelnemers leren van elkaar. In deze workshop kunt u meer horen over de samenwerking tussen EV en Ruimtelijke Ontwikkeling en bent u getuige van een filmpremière.
Projectleider Alet van ‘t Eind laat zien wat de regioteams aanpakken om de samenwerking tussen RO en EV te verbeteren. Concrete plannen, zichtbare resultaten. Maar ook discussie over de cultuurverschillen tussen creatieve en politiek aangestuurde bestemmingplanmakers en op feiten focussende veiligheidsexperts. Die communiceren niet altijd gemakkelijk en dat leidt tot misverstanden.
Tijdens de workshop beleeft u de première van de film die kort en krachtig aan mensen buiten het werkveld uitlegt waarom externe veiligheid een factor van belang is bij ruimtelijke plannen. De film is te gebruiken bij overleg met bestuurders en collega’s.
De regioteams horen graag waar het beter kan. Of waaraan EV-ers en RO-ers behoefte hebben. Wat verwacht u van de Regioteams? En waarmee kunnen de teams u helpen? Graag horen we uw ideeën en suggesties.

2. Externe veiligheid: maatschappelijk verantwoord invullen
De verantwoordelijkheid voor externe veiligheid is formeel geregeld, maar vele ogen blijken in de praktijk gesloten voor de eigen verantwoordelijkheid. Immers, het risico blijft meestal onzichtbaar, en er kan gemakkelijk discussie ontstaan over het belang van de risico’s, en de verdeling van de verantwoordelijkheden. In het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Odfjell is duidelijk aangegeven dat de verschillende partijen in deze casus hun verantwoordelijkheid niet adequaat hebben ingevuld.
In deze workshop willen we reflecteren op de normatieve basis van externe veiligheid en hoe (deel)verantwoordelijken denken over de invulling in de praktijk. We proberen daaruit conclusies te trekken over voorwaarden (in theorie en praktijk) voor ethisch omgaan met externe veiligheid.
Sprekers:
Ad Koetsier: ‘Het rationele verhaal, zo zie ik het’. Het is economisch niet goed om dure maatregelen te treffen met als onderbouwing het groepsrisico. Sterker nog: met groepsrisico kun je helemaal geen doden verantwoorden. Begrijpelijk dat een bestuurder deze handschoen niet oppakt.
Johan de Knijff: Externe Veiligheid vanuit filosofisch perspectief: hoe plaats ik het rationele verhaal breder? De Knijff geeft vanuit zijn technische en filosofische kennis een ethische aanvulling, waarmee duidelijk wordt dat groepsrisicoverantwoording niet is te vereenvoudigen tot een economische afweging.
Reflectie op de economische en bredere invalshoek vanuit bestuurlijk en ambtelijk perspectief: Michiel Zonnevylle (voormalig burgemeester) en Hans Spobeck (hoofd Programmabureau transportveiligheid). De workshop wordt geleid door Josee van Eijndhoven

3. Workshop kennistafel Buisleidingen
Het besluit externe veiligheid buisleidingen is nu zo'n drie jaar in werking. Dit jaar moeten de geïnventariseerde saneringssituaties opgelost zijn. In de praktijk is er de afgelopen tijd veel ervaring opgedaan met de uitvoering van het Bevb. Dit levert veel praktijkervaring, maar ook nieuwe vragen op. In de workshop staan beide centraal. U krijgt een inkijkje in de volgende thema’s: windturbines nabij buisleidingen, buisleidingen in ruimtelijke plannen, verminderd zelfredzame personen in de 100% letaliteitgrens, sanering en bestuurlijke betrokkenheid. Tijdens de workshop is er veel ruimte voor vragen van u en antwoorden van deskundigen.

4. (Aan)vraag LNG
Schoon én Veilige planologische sturing
Als nieuwe, schonere brandstof voor de transportsector is LNG (Liquefied Natural Gas) upcoming en hot. In 2012 is door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) in Zwolle de eerste openbare LNG-(tank)installatie geopend. Op meer locaties in Nederland worden initiatieven ontplooid voor de realisatie van LNG-(tank)installaties. Vanuit het oogpunt van milieu is dit een positieve ontwikkeling. Het stimuleren van het gebruik van schone(re) brandstoffen zal dan ook blijvend een speerpunt van beleid moeten zijn.

Wel bestaat de behoefte om goed na te denken over hoe om te gaan met het faciliteren van de (uitgifte van) nieuwe, risicovolle brandstoffen. Tot op heden ontbreekt het (nog) aan eenduidige wet- en regelgeving, richtlijnen, rekenmethodieken, inzichten in de risico’s en (on)mogelijkheden aangaande inrichtingen die in de distributie en uitgifte van LNG voorzien. Op basis van de voorhanden zijnde wet- en regelgeving, zijn inmiddels diverse LNG-(tank)installaties vergund en gerealiseerd. Een LNG-(tank)installatie valt vooralsnog niet onder het Bevi maar zal dit naar verwachting op termijn wel gaan doen. Op het moment dat LNG-(tank)installaties wettelijk onder het Bevi vallen bestaat de kans dat reeds vergunde (op basis van bestaande wet- en regelgeving) LNG-(tank)installaties te dicht op kwetsbare functies zijn gerealiseerd en mogelijk een saneringsopgave wordt gecreëerd. Dit is een ongewenst vooruitzicht. Het “LPG-scenario”, waarbij sanering van menig LPG-(tank)installatie na vaststellen van (verscherpte) regelgeving een grote opgave is, zou voorkomen moeten worden.

Ruimtelijke sturing kan een oplossing zijn om ongewenste veiligheidssituaties in de toekomst te voorkomen. Is het niet meer gewenst enkele strategische, logistiek logische, locaties/zoekgebieden aan te wijzen? Denk hierbij aan ligging aan het hoofdwegennet, en/of aan – als deze nog van kracht is – route gevaarlijke stoffen of op een bedrijventerrein. Een bindend juridisch beleidsdocument waarin dit intergemeentelijk vastgelegd kan worden kan zijn een provinciale verordening.

Provincies kunnen een verordening opstellen om provinciale belangen en de doorwerking van het provinciaal beleid, bijvoorbeeld een structuurvisie, zeker te stellen. In een provinciale verordening kunnen regels worden opgenomen met betrekking tot de inhoud van bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen.

Kortom, breng Schoon én Veilig planologisch verantwoord samen!

5. Jurisprudentie Externe Veiligheid
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken worden de deelnemers bijgepraat over de wijze waarop rechters omgaan met Externe Veiligheid. Onderwerp van gesprek zijn onder meer de reikwijdte van het Bevi, de verantwoording van het groepsrisico, borging van maatregelen en aansprakelijkheid. Aansluitend is er ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Sprekers mr. E. Broeren, ELEMENT Advocaten en mr. drs. C. Soer, Royal HaskoningDHV praten u bij.

6. De ontwikkeling van de werkstandaard EV in RO en V&V
Het Programmaleidersoverleg (PLEV) is vorig jaar gestart met de ontwikkeling van werkstandaarden voor de EV-taakuitvoering en momenteel wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en contouren van een werkstandaard voor EV in RO (inclusief Verkeer & Vervoer)
De verankering van EV in RO is een punt van blijvende aandacht. Zo wordt er al enkele jaren gewerkt aan het verbeterprogramma Groepsrisico. Het Groepsrisico (en de verantwoording daarover) is echter niet de enige EV-inbreng in het RO-proces. De EV-taakuitvoering eist bredere verankering in het RO-proces, bijvoorbeeld in de vorm van het bepalen van het plaatsgebonden risico, het aanleveren van kwalitatief juiste risico-informatie en de kwaliteit van programma van eisen en ruimtelijke besluiten.
Tijdens de workshop wordt in samenspraak met de deelnemers nagegaan hoe een uniforme werkwijze voor EV-deskundigen er uit kanzien. Met elkaar worden aandachtspunten, belang en haalbaarheid van een werkstandaard behandeld en wordt ingegaan op de manier waarop volgend jaar die werkstandaard ontwikkeld kan worden. De workshop wordt geleid door John van Grunsven (ICON projects).

7. Demo ploflab
De 'plofmannen' komen u laten zien, in miniatuur, hoe rampen kunnen gebeuren. De flinke knal van exploderende deeltjes. Een echte BLEVE. De kans dat je zoiets in het echt mee zult maken is gelukkig klein. Maar als je eenmaal een explosie in het echt hebt meegemaakt dan zul je dat nooit meer vergeten. DSM Resolve geeft op het jaarcongres Relevant 2013 twee keer een knallende en vlammende demonstratie. Je ziet, hoort en voelt hoe indrukwekkend een brand en explosie kan zijn. Geef je snel op want het aantal deelnemers is beperkt! Om zoveel mogelijk deelnemers de demonstratie te laten meemaken mag je je maar één keer opgeven voor de demonstratie van DSM Resolve.

Terug naar het programma