Gedragsregels gebruiker Signaleringskaart EV

  Datum:   3 juni 2019, vastgesteld 12 juli 2019

Zie voor toelichting op de kaart: Signaleringskaart EV

Artikel 1  Werkingssfeer

 1. De Signaleringskaart EV biedt een landelijk dekkend ruimtelijk inzicht in de risicobronnen en de zones die daarbij horen, in relatie tot de omgeving (kwetsbaarheid van objecten, bestemmingen). De Signaleringskaart EV is via internet toegankelijk.
 2. De Gedragsregels hebben betrekking op alle onderdelen van de Signaleringskaart EV.
 3. De Signaleringskaart EV mag gebruikt worden voor het uitvoeren van externe veiligheidstaken van een overheidsorganisatie: ruimtelijke ordening, vergunningverlening, toezicht en handhaving en beleidsontwikkeling. Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan.
 4. De Gedragsregels zijn van toepassing op elk persoon – hierna te noemen Gebruiker – die namens of in opdracht van een overheidsorganisatie - toegang heeft tot de Signaleringskaart EV.
 5. De IOV-projectgroep Data-infrastructuur hanteert de Gedragsregels ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van de Signaleringskaart EV en de gegevens van de Signaleringskaart EV.
 6. Bij het uitreiken van een account dat de Gebruiker toegang verleent tot de functionaliteit en/of gegevens van de Signaleringskaart EV, dient de Gebruiker kennis te nemen van en akkoord gaan met de Gedragsregels.

 

Artikel 2  Algemene uitgangspunten

 1. Van de Gebruiker wordt professioneel en integer handelen verlangd.
 2. Wanneer de Gebruiker een fout/omissie ontdekt, dient hij deze te melden.
 3. Toegang tot en gebruik van de Signaleringskaart EV wordt geregistreerd door de IOV-projectgroep Data-infrastructuur. De registratie wordt gebruikt om toezicht houden op de naleving van de Gedragsregels.
 4. De IOV-projectgroep Data-infrastructuur geeft een account uit aan de Gebruiker op landelijk niveau.
 5. Een accountaanvraag bestaat ten minste uit: voor- en achternaam, email adres, organisatie.
 6. Een account is persoonsgebonden en heeft een geldigheidsduur van maximaal één jaar. Na één jaar dient het wachtwoord te worden aangepast.
 7. De Gebruiker heeft toegang tot de Signaleringskaart EV door middel van inlognaam en wachtwoord. Het account, inlognaam en wachtwoord van de Gebruiker zijn niet overdraagbaar.

 

Artikel 3  Registratie en controle

 1. Bij een sterk vermoeden van afwijking van de Gedragsregels wordt door de IOV-projectgroep Data-infrastructuur gericht gecontroleerd.
 2. Registraties en rapportages worden bewaard zolang dit noodzakelijk wordt geacht.

 

Artikel 4  Meldingen en sancties

 1. Iedereen die gedrag of gegevensgebruik in afwijking van de Gedragsregels waarneemt, dient dit te melden aan de beheerder via info@ev-signaleringskaart.nl .
 2. De IOV-projectgroep Data-infrastructuur mag bij geconstateerde afwijking van de Gedragsregels toegang van de Gebruiker tot (delen van) de Signaleringskaart EV blokkeren.
 3. Bij geconstateerde afwijking van de Gedragsregels worden de Gebruiker en overheidsorganisatie hierover schriftelijk geïnformeerd.

 

 

Disclaimer en proclaimer

Betreft twee alinea’s uit de handleiding .

 

Disclaimer (IN INLEIDING)

De informatie zoals weergegeven in de Signaleringskaart EV is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorg kunnen kaartlagen fouten bevatten of onvolledig zijn. Beslissingen die u maakt op basis van deze informatie zijn voor eigen risico. Aan het gebruik van deze kaartlagen kunnen geen rechten worden ontleend. De eigenaar van de Signaleringskaart EV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van Signaleringskaart EV.

 

Proclaimer (IN PARAGRAAF OVER KWETSBARE OBJECTEN)

De kaartlagen met kwetsbare objecten (Bevi/Bkl) geven een indicatie van de kwetsbaarheid van een object. De beoordeling kan afwijken van de werkelijke situatie: de beoordeling  is immers gebaseerd op kentallen, en de bronbestanden zijn niet 100% volledig en actueel.

De definitie van kwetsbare objecten biedt het bevoegd gezag ruimte om – mits goed onderbouwd – een beperkt kwetsbaar object als kwetsbaar aan te merken, of een kwetsbaar object als zeer kwetsbaar aan te merken (niet andersom). Dit betekent dat het oordeel of sprake is van een saneringssituatie per bevoegd gezag kan verschillen.

De populatiegegevens zijn gebaseerd op de actueel gebouwde omgeving (en eventuele bouwplannen), níet op bestemmingsplancapaciteit. De kaartlaag  is dan ook niet bruikbaar voor het beoordelen van latente saneringssituaties.