Nieuws

Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid beschikbaar

Geplaatst op: 29 maart 2010

De handreiking ‘Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid’ (voorheen IPO08) is beschikbaar. De handreiking is geschreven voor allen die betrokken zijn bij het brandweeradvies in het kader van externe veiligheid: zowel opstellers als ontvangers.

Met de inwerkingtreding van het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen heeft de regionale brandweer een adviestaak in het kader van de bestuurlijke verplichting tot verantwoording van het groepsrisico. Het bevoegd gezag is op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht de regionale brandweer om advies te vragen.

De afgelopen jaren is de nodige ervaring opgedaan met het brandweeradvies en de verantwoording van het groepsrisico in het algemeen. In de praktijk blijkt het advies van de regionale brandweer niet altijd aan te sluiten bij de vraagstelling van het bevoegd gezag, wordt de brandweer vaak te laat betrokken bij een besluit en blijken de maatregelen uit het advies niet eenvoudig toepasbaar voor het bevoegd gezag.

Het toepassen van de handreiking heeft als doel:

• de brandweeradvisering te professionaliseren en uniformeren,

• de samenwerking tussen regionale brandweer en bevoegd gezag in het kader van de verantwoording groepsrisico naar een hoger plan te tillen.

Een goede samenwerking bevordert een goede afweging van de risico’s ten opzichte van nut en noodzaak van ontwikkelingen, alternatieven voor de ontwikkeling en met name het borgen van veiligheidsmaatregelen en zelfredzaamheid. Een goede samenwerking bevordert eveneens het borgen van maatregelen uit het brandweeradvies, zowel in de procedure waar het brandweeradvies voor opgesteld is, als daarbuiten. Zo kan men vroegtijdig andere benodigde procedures opstarten om maatregelen wel te borgen. Dit betreft een verbreding van juridisch correct handelen naar wenselijk handelen en zal gebaseerd zijn op onderlinge afspraken.

Klik hier voor de documenten.