Nieuws

Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico is beschikbaar

Geplaatst op: 14 januari 2008

De ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben samen met Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico opgesteld.

Voor het groepsrisico heeft het Rijk geen normen vastgesteld, maar een oriënterende waarde. Gemeenten en provincies moeten hun keuze voor een bepaald groepsrisico verantwoorden. Daarbij speelt de hoogte van het risico, de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid een rol. De handreiking helpt gemeenten en provincies om een goede afweging te maken van het groepsrisico.