Nieuws

Inventarisatie kader externe veiligheid

Geplaatst op: 11 juni 2015

Met de Inventarisatie Kader Externe Veiligheid (IKEV) kunnen gemeenten en provincies – samen met de omgevingsdiensten – onderzoeken of hun structuur- of externe veiligheidsvisies voldoen aan de huidige inzichten. De resultaten van de inventarisatie zijn het uitgangspunt voor vervolgactiviteiten rond ‘Structuurvisies Omgevingsveiligheid’. Het tijdig in gang zetten van zulke structuurvisies is een goede voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Gemeenten en provincies kunnen vastleggen hoe zij hun beschikbare beleidsvrijheid rond de omgang met risico’s van externe veiligheid wensen in te vullen. Een visie of beleid (RO of EV) is een goed instrument om gemaakte keuzes vast te leggen. Zo ontstaat een vroege doorwerking van externe veiligheidsambities in het ruimtelijk spoor. En daarmee wordt belangrijk voorwerk gedaan voor de verantwoording van het groepsrisico. Onderzoek in het Verbeterprogramma Groepsrisico bracht aan het licht dat veel visies externe veiligheid niet (meer) aan huidige inzichten voldoen.

Deelprogramma 4 van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 stelt financiële middelen beschikbaar voor het het onderdeel ‘Structuurvisies omgevingsveiligheid’. Aan provincies wordt gevraagd het voortouw nemen zodat omgevingsdiensten deze inventarisatie bij gemeenten of provincies uitvoeren. Uiteraard na overleg en in samenwerking met gemeenten en provincie.

Het is de bedoeling om de resultaten van de inventarisaties begin september te analyseren. Meer informatie staat in Inventarisatie kader externe veiligheid en checklist of neem contact op met Hans Iserief