Nieuws

Kennistafel Transport: Veilig transport van gevaarlijke stoffen nu en in de toekomst

Geplaatst op: 16 januari 2024

Bij de Kennistafel Transport komen gemiddeld zo’n 50 deskundigen vanuit verschillende overheidslagen en het bedrijfsleven samen om kennis te delen over het transport van gevaarlijke stoffen. Onder de deskundigen zijn verschillende leden van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL). Bij de kennistafel worden casussen besproken die zich in de praktijk voordoen. Dit gaat bijvoorbeeld over het toepassen en uitvoeren van de Omgevingswet in relatie tot (ondergrondse) buisleidingen en transportroutes.

Door heel Nederland worden gevaarlijke stoffen vervoerd over (water)wegen, het spoor en door (ondergrondse) buisleidingen. Het transport moet op een veilige manier plaatsvinden om mensen in de omgeving van transportroutes te beschermen. ‘De kans op een ramp is klein maar als er wat gebeurt kunnen de gevolgen groot zijn,’ zegt Roel Schaap, secretaris van de Kennistafel Transport.

Inhoudelijke kennis en nieuw uniform beleid
De centrale thema’s van de afgelopen jaren waren de komst van de Omgevingswet en de invoering van het Robuust basisnet in de komende jaren. De nieuwe wetgeving heeft invloed op beoordelingscriteria die gebruikt worden in de ruimtelijke ordening in relatie tot het transport van gevaarlijke stoffen. Dit brengt uitdagingen met zich mee die worden besproken bij de Kennistafel. Hiermee pakt de Kennistafel ook meteen een rol om mogelijke oplossingen voor te stellen aan het ministerie.

De kennistafel heeft ook aandacht voor het negatieve imago dat kleeft aan het transport van gevaarlijke stoffen. ‘Sommige mensen hebben het idee dat het transport van gevaarlijke stoffen in hun directe omgeving enorm toeneemt, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar de hoeveelheden die we in de toekomst gaan vervoeren gaat wel veranderen. Dat vraagt om het maken van keuzes en om duidelijke communicatie naar de burgers,’ zegt Roel.

De bouwopgave waar Nederland voor staat moet vaak plaatsvinden op plekken waar ook ondergrondse buisleidingen met bijvoorbeeld gas lopen. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Aan de Kennistafel worden dit soort situaties besproken en soms uitgewerkt in een handleiding die nuttig is voor beleidsmakers in het hele land. ‘Op deze manier kunnen we in sommige gevallen zorgen voor een uniform beleid in de uitvoering,’ zegt Roel.

Wat we vervoeren aan gevaarlijke stoffen gaat veranderen
De Kennistafel kijkt ook vooruit. De energietransitie, waar we nu middenin zitten, gaat zorgen voor een nieuw pallet aan gevaarlijke stoffen die vervoerd worden. Bijvoorbeeld waterstof, ammoniak of LOHC’s (vloeibare organische waterstofdragers). Roel: ‘’Een belangrijke vraag om met elkaar te bespreken is hoe je deze (nieuwe) energiedragers op een veilige manier naar woningen en bedrijven vervoerd. Daar denken we nu al over na bij de Kennistafel.’

Kom je ook aan tafel?
Wil je deelnemen aan de Kennistafel Transport? Dat kan. Meld je aan bij Roel Schaap via roel.schaap@rhdhv.com. De Kennistafel komt gemiddeld twee keer per jaar online bijeen en één keer per jaar fysiek. Heb je een vraag over de Kennistafel Transport? Stuur dan een mail naar bovenstaand mailadres.

 

Meer informatie over de Kennistrafel Transport vind u hier.