Nieuws

Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL): vol plannen voor het nieuwe jaar!

Geplaatst op: 22 januari 2024

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis over omgevingsveiligheid (externe veiligheid). Het afgelopen jaar is het platform gegroeid met leden, in zichtbaarheid en bekendheid. Met Lilian Weeda (voorzitter LPVL) en Nanny van Rooij (secretaris LPVL) blikken wij terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2024.

Veel (gast)sprekers tijdens bijeenkomsten
Het afgelopen jaar heeft het LPVL veel nieuwe leden aangetrokken. Zowel fysiek als digitaal wordt de opkomst steeds beter bij de overleggen van het LPVL. ‘Dat is maar goed ook want er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid,’ zegt Lilian. ‘Die ontwikkelingen bespreken wij tijdens de overleggen. Daarnaast nodigen wij vaak (gast)sprekers uit die een toelichting geven op actuele onderwerpen.’ Zo heeft Vincent van der Vlies van adviesbureau Berenschot de leden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de energietransitie. Margreet Spoelstra van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIVP) heeft een toelichting gegeven op het Scenarioboek Energietransitie. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft een presentatie gegeven over de ontwikkeling van een stappenplan dat gebruikt kan worden om het groepsrisico binnen aandachtsgebieden af te wegen. En het RIVM heeft de leden meegenomen in de ontwikkeling van de Maatregelenwiki; een waardevolle verzameling van praktijkvoorbeelden die te maken hebben met omgevingsveiligheid. De onderwerpen die (gast)sprekers behandelen zijn uiteenlopend. Nanny zegt: ‘Komend jaar willen we tijdens de bijeenkomsten meer tijd nemen om met elkaar te sparren en te discussiëren over actuele kwesties op het gebied van omgevingsveiligheid. Op die manier kunnen we kennis verder uitdiepen en nog meer van elkaar leren.’


Nanny van Rooij (secretaris LPVL) en Lilian Weeda (voorzitter LPVL)

LPVL wordt steeds bekender
Het LPVL wordt door steeds meer deskundigen op het gebied van omgevingsveiligheid en specialisten van andere vakgebieden gevonden. Nanny zegt daarover: ‘Waar we in het verleden zelf moeite moesten doen, worden we tegenwoordig benaderd door externe partijen of ze tijdens een LPVL-overleg een relevant thema mogen toelichten.’ Zo zal binnenkort een toelichting gegeven worden over de toepassing van een kleurenkaart die via de Signaleringskaart beschikbaar is gesteld. Met deze kleurenkaart krijgt een gemeente inzicht in de consequenties van beleidsmatige keuzes op het gebied van externe veiligheid. ‘Onze hulp wordt soms ook gevraagd om een bijdrage te leveren aan de evaluatie van een onderwerp. Het LPVL kan met verschillende specialisten een onderwerp vanuit meerdere ervaringen en inzichten belichten,’ zegt Lilian. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij het traject voor het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid. Lilian: ‘Het LPVL is meer dan alleen kennis delen. Wij willen graag samenwerken, vraagstukken delen en adviseren over oplossingen, kennis ontwikkelen en het daarna delen. Zo kunnen wij een verbindende schakel zijn tussen partijen.’

Adviezen LPVL stimuleren landelijke uniforme aanpak
Met de leden van het LPVL wordt regelmatig een notitie of memo opgesteld om advies te geven hoe een uitvoeringsprobleem kan worden aangepakt. Een dergelijk advies draagt ook bij aan een landelijk uniforme uitvoering of aanpak. Een mooi voorbeeld is de kleinschalige waterstofproductie. De beoordeling van dergelijke initiatieven en welke toetsingskaders daarvoor gewenst zijn is beschreven in een memo van het LPVL. ‘Niet alles is meteen goed vastgelegd in wet- en regelgeving. Hoe je daar in de praktijk mee moet omgaan bespreken wij met onder andere beleidsmensen, VTH-medewerkers en juristen.’ zegt Nanny. Lilian zegt: ‘De kleinschalige waterstofproductie zal in de toekomst veelvuldig aangevraagd worden in het kader van de energietransitie en is nog niet geregeld in de Omgevingswet. Externe veiligheid moet geen vertragende factor worden voor bedrijven en ondernemers.’

De Omgevingswet
De Omgevingswet is inmiddels in werking. Het LPVL is bij uitstek een plek waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden over deze nieuwe wet. ‘Er zijn nog zoveel vragen over de aandachtsgebieden en hoe je dat moet verwerken in een omgevingsplan,’ zegt Lilian. ‘We moeten zien hoe dat uitpakt maar we zullen er sowieso veel tijd aan gaan besteden binnen het LPVL.’ Het is niet de bedoeling dat de nieuwe aandachtsgebieden de mogelijkheden voor bedrijven gaan beperken. Het zal zoeken zijn naar een nieuwe vorm waarin het bevoegd gezag al in de planvorming de toekomstige locatie van risicovolle activiteiten gaat meenemen. ‘Het zal wel even stoeien zijn om daar goede tools voor te vinden,’ zegt Lilian. ‘Onze ervaringen kunnen wij in ieder geval delen met provincies en gemeenten die het Rijksbeleid uitvoeren. Met andere partijen zoals bijvoorbeeld het RIVM en de Kennistafels kunnen we bespreken hoe we de kennisdeling zo efficiënt mogelijk invullen.’

Vragen of kennis delen?
Ook aansluiten bij het LPVL? Dat kan! Kijk op de website van Relevant voor meer informatie over het LPVL of neem contact op met Lilian Weeda via l.weeda@omwb.nl. Ook voor vragen kun je bij haar terecht.