Nieuws

Veiligheid bij grote chemische bedrijven wordt versterkt

Geplaatst op: 11 september 2013

Het kabinet heeft een pakket maatregelen opgesteld dat erop is gericht de veiligheid bij grote chemische bedrijven te versterken. Het gaat om bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo-bedrijven). Dit pakket wordt samen met het bedrijfsleven en andere overheden uitgewerkt.

Het bedrijfsleven moet van het kabinet initiatieven ontwikkelen om de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van deze bedrijven te verbeteren. Primair is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor de veiligheid en bescherming van werknemers en de omgeving.

De huidige structuur van toezicht en bevoegdheden blijft overeind. Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) houden in opdracht van provincies en gemeenten toezicht op bedrijven die omgaan met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat zij deze rol waarmaken.

Het kabinet wil wel de mogelijkheid creëren om in uitzonderlijke gevallen in actie te komen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu krijgt de bevoegdheid rechtstreeks in te grijpen bij deze bedrijven indien de externe veiligheid van mens of milieu in gevaar komt. Dat kan het geval zijn bij dreigende calamiteiten of indien grote chemische bedrijven langdurig hun vergunningseisen niet naleven.

Met deze maatregel werkt het kabinet de OvV-aanbeveling uit om de staatssecretaris doorzettingsmacht te geven. Als het toezicht goed wordt uitgevoerd, hoeft de staatssecretaris niet in actie te komen.

Samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Inspectie SZW, het Veiligheidsberaad en het OM stelt het kabinet een meerjarenprogramma met verbeterpunten op. Overlappingen en verschillende eisen in vergunningen moeten aangepakt worden. Bij het verlenen van de vergunning moet voortaan duidelijk zijn of een bedrijf een eigen brandweer moet hebben. Ook moet er een uniforme controle komen op de Brzo-bedrijven.

Dit meldt het kabinet in zijn reactie op het onderzoek ‘Veiligheid bij Odfjell Terminals Rotterdam’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) en het advies ‘Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De kabinetsreactie is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

3 september 2013