Infosessies jaarcongres 2015 deel 1

1A

Omgevingsveiligheid: eerste resultaten

Dankzij de eerste ervaringen met het uitvoeringsprogramma Modernisering Omgevingsveiligheid 2015 – 2018 heeft het begrip ‘veilig ontwerpen’ een nieuwe dimensie gekregen: de bij het traject betrokken partijen blijken goed in staat te zijn om na te denken over de vraag wat echt van belang is voor de veiligheid. De extern betrokkenen hebben  dan ook een stevige bijdrage geleverd aan de beleidsvernieuwing en wetgeving. Neveneffect is dat deze van meet af aan op draagvlak kan rekenen.

Tijdens de infosessie komen aan de hand van de   opgedane ervaringen de volgende aspecten aan de orde:  

  • De uitkomsten van het onderzoek naar een alternatieve invulling van groepsrisico;  
  • De opgedane ervaring met de gebiedsgerichte benadering voor chemische clusters;  
  • De impact van het programma op de besluiten van de Omgevingswet en in hoeverre het daarmee eenvoudig en beter wordt.

Spreker: Arie-Jan Arbouw (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 

1B

Is het een drukvat of een thermosfles?

Dagelijks vindt het vervoer van producten over de weg plaats. Dit gebeurt door een grote verscheidenheid aan tankwagens. Voor het transport van benzine lijken twee trailers identiek, toch verschillen deze sterk van elkaar. Hoe werkt een cabinet, waar zitten de meters voor drukken, temperaturen en vullingsgraad, hoeveel afsluiters zijn aanwezig tussen de tank en het lospunt? Welke vervoerspapieren zitten standaard op de tankwagen en in welke taal? Wat is een ADR-code op de tank en wat kan je hieruit halen? Gaan de hulpdiensten zelf handelen of is het advies inwinnen bij een bedrijfsdeskundige belangrijker. Allemaal vragen waar zeer goede antwoorden voor zijn. Wees welkom bij de sessie incidentbestrijding met tankwagens.

Spreker: Bas Pronk (Gezamenlijke Brandweer)

Voorzitter: Rachel Heijne

 

1C

Veiligheidscultuur bij bedrijven

Overheden en bedrijfsleven hebben een warme  belangstelling voor de veiligheidscultuur van ondernemend Nederland. Met als gevolg dat beide partijen voortdurend initiatieven ontwikkelen om de veiligheid in ons land waar nodig te verbeteren. In deze infosessie wordt  zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven recente werkzaamheden en pilots op dit gebied toegelicht. Aan de orde komen de ranking van bedrijven op veiligheidscultuur en de beoordeling van BRZO-bedrijven door de overheid. Ook is er aandacht voor de uitkomst van metingen van de Vereniging van Nederlandse tankopslagbedrijven (VOTOB).

Sprekers: Yvette van Duijn, Sjoerd Post (DCMR) en Henny Holtman (VOTOB)

Voorzitter: Sjoerd Post (DCMR)

1D

Minicollege van bestuurders

In dit minicollege gaan een burgemeester en een wethouder in op risicocommunicatie over gevaarlijke stoffen. Daarbij krijgt de met name ondersteunende rol van de bestuurlijke veiligheidsadviseurs van gemeenten, provincies, RUD’s en Veiligheidsregio’s aandacht.

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:  

  • Hoe informeer je de bevolking?  
  • Hoe adviseer je de bestuurders hierover?  
  • Wat voor typen adviezen hebben zij nodig?  
  • Moeten adviseurs facilitair zijn voor bestuurders en wat houdt dat in?  
  • Zijn er bestuurders die aanspreekbaar zijn voor hun collega's?

Spreker: Jan van Belzen (Burgemeester Barendrecht)

Voorzitter: Hans Spobeck (Instituut Fysieke Veiligheid)

 

1E

PGS nieuwe stijl

Ook benieuwd naar wat er de komende jaren gaat veranderen aan de PGS-richtlijnen? Dan wordt u tijdens Relevant 2015 op uw wenken   bediend. Ruim een jaar geleden kondigde staatssecretaris Mansveld (IenM) al een revitalisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen aan. Inmiddels is gekeken naar de wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt en wat de bevoegdheden en taken van alle partijen zijn. Daarnaast staat inmiddels vast dat een PGS straks wordt opgesteld met behulp van een risicobenadering. Deze nieuwe invalshoek benadering biedt niet alleen structuur aan de gehele PGS, maar geeft bovendien duidelijke doelen voor het bereiken van een acceptabel   veiligheidsniveau. In deze sessie zullen de veranderingen worden toegelicht.

Spreker: Paula Bohlander (NEN)

 

1F

Structuurvisie vanuit veiligheidsprincipes (EV voor   planologen)

Met de komst van de Omgevingswet gaan ruimtelijke structuurvisies en beleid voor de fysieke leefomgeving plaatsmaken voor omgevingsvisies. Wat is hiervan het doel en waarvoor komt de omgevingsvisie in de plaats? Maar vooral: wat en hoe kunnen bestuurlijke ambities over externe veiligheid bijdragen aan de omgevingskwaliteit van ontwikkelingen binnen het grondgebied van gemeenten? Hoe worden ze meegenomen in de totstandkoming van de omgevingsvisie? Op welke manier wordt omgevingsveiligheid integraal met andere omgevingsaspecten mee gewogen?

Met IOV-gelden voor deelprogramma 4 vulden inmiddels enkele honderden gemeenten het ‘Inventarisatie Kader Externe Veiligheid’ in. Welk beeld zien we ontstaan en hoe kunnen de resultaten van de inventarisatie gebruikt worden om externe veiligheid een volwaardige plek in de omgevingsvisie te geven? De sprekers geven hun visie en gaan graag met de deelnemers in gesprek over hun ervaringen en opvattingen.

Sprekers: Koen van der Nat (Peutz BV) en Hans Iserief (Provincie Brabant)

Voorzitter: Hans Iserief (Provincie Brabant)

 

1G

Bouwen binnen een veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied

Het Laboratorium Externe Veiligheid (LEV) heeft een handreiking laten opstellen over bouwen binnen een veiligheidszone en   plasbrandaandachtsgebied (PAG). Deze biedt een praktisch handvat aan vergunningverleners, adviseurs van de brandweer/veiligheidsregio en toezichthouders van het bevoegd gezag. Uit de handreiking kan de lezer de voorschriften uit de Regeling Bouwbesluit 2012 vertalen naar praktische bouwkundige voorzieningen. Tijdens de infosessie wordt de meerwaarde van de handreiking uit de doeken gedaan.

Sprekers: Maikel van der Hulst (Brandweer Flevoland) en Susan Eggink-Eilander (Antea group)

Voorzitter: Ronald van Miltenburg (Brandweer Gooi en Vechtstreek)

 

1H

QRA berekenen - doe het goed

De VVM organiseert jaarlijks de cursus QRA berekenen: Doe het goed. Vandaag kan men kennis maken met de rekensoftware SAFETI-NL. Docent Rudy Bos verzorgt de workshop waarin je ook zelf even aan de knoppen kunt draaien van de QRA. Je krijgt inzicht in de keuzes voor de berekening van de QRA. Het is eenvoudig om mee te doen en als je de achtergronden kent van de QRA heb je hiervan voordeel in je werk! Wilt u iets meer tijd, volg dan de workshop.

Spreker: Rudy Bos (Silva Consultancy)

Voorzitter: Ad Koetsier (Domaco Advies)

 


Terug naar programma