Infosessies jaarcongres 2015 deel 2

2A

Overheid en industrie aan de slag met overstromingsrisico’s

De noodzaak voor overheid en de industrie om overstromingsrisico’s in kaart te brengen wordt groter vanuit het Brzo 2015 en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). Dit vraagt enerzijds om inzicht in de nadelige effecten van een overstroming voor een bedrijf en anderzijds hoe overheden deze risico’s van buitenaf zoveel mogelijk kunnen beperken. De richtlijnen voor het in kaart brengen van de risico’s zijn echter niet in detail uitgewerkt en de beschikbare informatie voor bedrijven is beperkt en moeilijk te interpreteren. Toch zou elk industrieel bedrijf zich achter de oren moeten krabben en zich moeten afvragen of een goede interpretatie van het overstromingsrisico aanwezig is, of adequate maatregelen genomen zijn én of de investering in deze maatregelen opweegt tegen de te behalen risicoreductie. In deze workshop gaan we via scenario-analyses en maatregelen aan de slag met het formuleren van de nodige acties voor overheden en bedrijven, van verantwoordelijkheden nemen tot en met uitvoeren van maatregelen.

Sprekers: Patrick Heezen (RIVM), Tjeerd Driessen (Royal HaskoningDHV) en Mirjam van der Plas (Royal HaskoningDHV)

Voorzitter: Mirjam van der Plas (Royal HaskoningDHV)

 

2B

Iconen helpen veiligheidsexperts

Tijdens het Relevant congres 2014 is het boek ‘Ontwerp van een Veilige Omgeving’ gepresenteerd, dat vervolgens is uitgemond in een   groot succes. In het boek worden zeven voorbeelden beschreven van ruimtelijke ontwikkelingen in een onveilige omgeving. Omdat de veiligheidsexperts en de ruimtelijk ontwerpers telkens creatief en betrokken samenwerkten, werd het mogelijk mooie vernieuwende plannen te maken.

De zeven plannen zijn geanalyseerd en teruggebracht tot de volgende ontwerpvariabelen:

 1.   Afstand tot de risicobron,
 2.   Aanwezigheid van kwetsbare groepen,
 3.   Bevolkingsdichtheid,
 4.   Bouwkundige ingrepen,
 5.   Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten,
 6.   Vluchtroutes, en
 7.   Risicocommunicatie.

Deze zeven variabelen zijn echte iconen: ze helpen het gesprek te voeren over een veilig ontwerp. Tijdens de infosessie wordt de   meerwaarde toegelicht.

Sprekers: Thomas van Wanrooij en Marnix Scholman (Share Urbanism: handleiding veilig ruimtelijk ontwerp)

Voorzitter: Marion van der Voort (Marion van der Voort Communicatieadvies)

 

2C

Windturbines en veiligheid, een steeds actueler onderwerp

Externe veiligheid kan een complicerende rol spelen bij het vinden van locaties voor windturbines. Enkel verloopt het rekenen en beoordelen van de veiligheid van windturbines net even anders dan bij de ‘bekende risicobronnen’. Met name over toetsingskaders en rekenmethodieken  bestaat onder de verschillende partijen veel onduidelijkheid.

De ‘Kennistafel veiligheid windenergie’ heeft als doel om deze kennis te delen, elkaars standpunten te leren kennen en samen te signaleren waar knelpunten zitten. Tijdens de infosessie komen deze onderwerpen aan de orde. Ook wordt de behoefte gepeild voor komende   bijeenkomsten van de kennistafel.

Sprekers: Jeroen Eskens en Tom van der Linde (Antea Group)

Voorzitter: Joris Jennen

 

2D

Kennistafel RRGS

In september van dit jaar is met veel enthousiasme de Kennistafel RRGS van start gegaan. De tafel gaat fungeren als kennismakelaar, vragen uit het veld oppakken en kennis verspreiden. Voor 2016 staat onder andere de leidraad RRGS en scholing op de rollijst. Tijdens de info-sessie willen we samen met jullie de agenda voor 2016 maken. Ook komt er bijeenkomst over het Besluit Kwaliteit leefomgeving en hoe de Risicokaart hierin gaat landen. Heb je onderwerpen waarvan je denkt: Daar moeten ze het echt eens over hebben, laat het ons weten!  Wil je meepraten en meedenken, structureel of voor een specifiek onderwerp, vul de Risico(ansicht)kaart in en laat van je horen!

Sprekers: Anita van Mulken en Sigrid Berk (RRGS)

Voorzitter: Anita van Mulken (RRGS)

2E

Effecten Digitaal Stelsel Omgevingswet voor omgevingsveiligheid

Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO, voorheen: Laan van de Leefomgeving) is volop in ontwikkeling en moet de digitale ondersteuning gaan vormen voor de uitvoering van de Omgevingswet. Onderdeel van het DSO is de ontwikkeling van informatiehuizen, waaronder het informatiehuis Externe Veiligheid. Deze sessie gaat zowel in op de functie als op de manier waarop het informatiehuis functioneert in het DSO en aansluit op bestaande voorzieningen. Ook de vraag hoe het Informatiehuis bijdraagt aan de omgevingsveiligheid komt aan de orde.

Sprekers: Nienke van Pijpen (BIJ12 / IPO) en Sander Derksen (IPO)

Voorzitters: Nienke van Pijpen (BIJ12 / IPO) en Sander Derksen (IPO)

 

2F

Één handelingsperspectief bij ongevallen met   gevaarlijke stoffen

Hulpverleningsdiensten communiceren in risico- en  crisiscommunicatie voor verschillende typen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Hierop volgen verschillende maatregelen, denk aan schuilen, ontruimen of evacueren. De te nemen maatregel is afhankelijk van de aard van de gevaarlijke stof, situatie ter plaatse en omvang van het ongeluk c.q. ramp. Het inventariseren van deze variabelen kost tijd, terwijl juist   snelheid en eenduidigheid geboden zijn bij ongevallen met gevaarlijk stoffen.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft  onderzocht op welke wijze er wel snel en eenduidig kan worden gecommuniceerd. Dit ondanks de aard, omvang en situatie ter plaatse. Daarbij speelt de uitfasering van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en de opkomst van NL-Alert een belangrijke rol. Tijdens de infosessie wordt dit eenduidige handelingsperspectief toegelicht en ingegaan op vragen.

Spreker: Michel Baars (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

Voorzitter: Michel Baars (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

 

2G

Vijf jaar Bevb: alles wat u hàd moeten weten over buisleidingen

Deze sessie gaat in op belangrijke punten uit het Bevb die men in de praktijk gemakkelijk over het hoofd ziet of niet goed interpreteren. Ingegaan wordt op vragen als:  

 • Waar houdt het Bevb op en begint het Bevi?  
 • Hoe bepaal je of je voldoet aan het criterium van 2/ha?  
 • Hoe ga je om met lintbebouwing?  
 • Waarop let je de ILT bij haar audit?

Spreker: Kees Theune (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Voorzitter: Simone van Dijk (Royal HaskoningDHV)

 

2H

De toekomst van SAFETI-NL

Voor het uitvoeren van risicoberekeningen in het  kader van het Bevi gebruiken bedrijven en overheden al sinds 2009 versie 6.54 van SAFETI-NL. Inmiddels zijn de mogelijkheden om effecten en risico's te berekenen verder verbeterd. Bovendien heeft de ICT in de tussentijd niet stil   gestaan. Door beide ontwikkelingen klinkt de roep om een nieuwe versie steeds luider.

Tijdens de infosessie wordt toegelicht welke ontwikkelingen sinds 2009 hebben plaatsgevonden. Plus welke vernieuwingen in het rekenpakket kunnen worden doorgevoerd. Ook het spanningsveld tussen nieuwe inzichten enerzijds en beleidsstabiliteit anderzijds komt aan de orde. Hamvraag is of de oude, vertrouwde versie nog voldoet of dat versie 7 de voorkeur verdient. Voor een goede afweging moeten alle wensen en ideeën van betrokkenen in beeld worden gebracht, ook de uwe!

Sprekers: Eelke Kooi en Arjen van Dijk (RIVM)

Voorzitters: Eelke Kooi en Arjen van Dijk (RIVM)


Terug naar programma