Werkwijze werkstandaarden EV

Belangrijkste doel van de werkstandaarden is het ‘samenbrengen, inzichtelijk maken en omzetten’ van de vaak complexe, versnipperde EV-regelgeving en beleidsobjectieven in een samenhangende set van activiteiten voor de uitvoering van EV-beleid(staken).

In de werkstandaarden worden eerder ontwikkelde EV-tools, zoals handreikingen, werkwijzen, methodieken en instrumenten geïntegreerd.

Elke organisatie kan de werkstandaard gebruiken bij de ontwikkeling of verbeteren van de eigen organisatie- en kwaliteitsopzet. De werkstandaarden zijn niet bedoeld als een rigide keurslijf. Er blijft (uitdrukkelijk) ruimte voor maatwerk, zowel in kwaliteitssystemen als in de feitelijke beleidsuitvoering.

Een belangrijk aspect is een gerichte invoering en verankering van de werkstandaarden in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Hiervoor wordt in samenspraak met het werkveld en de programmaleiders een implementatietraject georganiseerd. De planning wordt (vooral) afgesteld op de startdatums van de RUD’s, zowel voor de RUD’s zelf als voor de gemeenten en provincies en de wettelijke adviseurs.
In onderstaande figuur is de implementatie van de werkstandaarden globaal weergegeven.

De werkstandaarden worden (interactief) voor het werkveld ontsloten via de website Relevant.nl. Voor kwaliteitsborging (en verbetering) van de EV-beleidsuitvoering is een accuraat beheer van de actualiteit en toegankelijkheid van de werkstandaarden een vereiste, ook na 2014. Dit wordt o.a. met behulp van materiedeskundige werkgroepen uitgevoerd. In deze werkgroepen wordt alle toepasselijke deskundigheid voor de inhoudelijke kwaliteiten toegankelijkheid samengebracht en georganiseerd. De wijze van beheren wordt geschetst in onderstaand figuur.