Thema's

Populatieservice

De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met Safeti.NL, RBMII, CAROLA en Gevers. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling van het groepsrisico van een inrichting, transportroute, buisleiding of luchthaven. Concreet betekent dit dat je de populatieservice nodig hebt bij het berekenen van het groepsrisico en het verantwoorden van het groepsrisico voor een omgevingsvergunning en een ruimtelijk plan. 

NB In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) wordt gesproken van het 'landelijk populatiebestand'; hiermee wordt de populatieservice bedoeld.

Handleiding populatieservice
De handleiding populatieservice geeft nadere informatie over het verkrijgen, bewerken en verwerken/toepassen van de gegevens. Deze handleiding vervangt de volgende documenten die eerder via Relevant beschikbaar zijn gesteld: Handleiding Populatieservice (2015), Achtergronddocument Populatieservice (2015) en de Handleiding Gevers populatieservice (2016). 

Aanmelden populatieservice
De populatieservice is voor iedereen toegankelijk. Hoewel de scope van de gegevens beperkt is tot externe veiligheid, is er geen bezwaar tegen het raadplegen van de gegevens voor andere werkvelden. Aanmelden kan via de populatieservice