Thema's

Populatieservice

De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met Safeti.NL, RBMII, CAROLA en Gevers. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling van het groepsrisico van een inrichting, transportroute, buisleiding of luchthaven. Concreet betekent dit dat je de populatieservice nodig hebt bij het berekenen van het groepsrisico en het verantwoorden van het groepsrisico voor een omgevingsvergunning en een ruimtelijk plan. 

NB In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) wordt gesproken van het 'landelijk populatiebestand'; hiermee wordt de populatieservice bedoeld.

Aanmelden Populatieservice
De Populatieservice is voor iedereen toegankelijk. Hoewel de scope van de gegevens beperkt is tot externe veiligheid, is er geen bezwaar tegen het raadplegen van de gegevens voor andere werkvelden. Aanmelden kan via de Populatieservice

 Achtergrondinformatie