Thema's

Risicoregister en risicokaart

Inzicht in risicobronnen is een voorwaarde om EV-beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren én om de risicocommunicatie met burgers te kunnen verbeteren. Rijk, provincies en gemeenten zijn allen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risico-inventarisaties. Het gaat zowel om risicovolle situaties rond bedrijven als om risico's die ontstaan door transport van gevaarlijke stoffen.

De risicosituaties worden vastgelegd in het landelijke Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), dat tegenwoordig door het IPO wordt beheerd. In het RRGS wordt onder meer per bedrijf de PR10-6-contour vastgelegd. Voor een aantal bedrijfscategorieën (o.a. lpg-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en PGS15-bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan) gelden standaardafstanden tot de PR10-6-contour, zoals vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).

Belangrijk hulpmiddel bij de inventarisatie van stationaire activiteiten (bedrijven) is de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen. In de Leidraad is gedefinieerd wat risicovol is en wat niet. Bovendien bevat de Leidraad een inventarisatiemethodiek en indicatieve effect- en risicoafstanden. Voor sommige bedrijven (zoals BRZO-bedrijven) moet een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) worden uitgevoerd om de PR10-6-contour te bepalen. Naast de risicovolle objecten worden er op de risicokaart ook kwetsbare objecten weergegeven zoals: scholen, kerken, evenemententerreinen en ziekenhuizen e.d. De criteria om deze objecten op de risicokaart te zetten staan vermeld in de leidraad risico-inventarisatie.

De gegevens in het register worden ontsloten via de provinciale risicokaarten. De gegevens in het RRGS zijn voor professionals zichtbaar gemaakt via de professionele risicokaart. De gegevens die in de 'Ministeriële Regeling Risicokaarten' als burger-relevant zijn gemarkeerd zijn ook toegankelijk voor burgers via een publieke risicokaart. Naast risico's die ontstaan als gevolg van gevaarlijke stoffen zijn op de risicokaart ook risico's als gevolg van natuurrampen, zoals overstromingen en bijvoorbeeld ernstige verstoring van de openbare orde weergegeven, de zogenaamde 'Overige ramptypen'.

Actuele ontwikkelingen

  • Toekomst

    De huidige Risicokaart bestaat sinds 2006. Om bij de tijd te blijven en mee te gaan met relevante ontwikkelingen, zijn diverse voorbereidingen in gang gezet – verkennende gesprekken tussen betrokken overheden, diverse onderzoeken zoals naar informatiebehoeften van de belangrijkste gebruikers (denk aan de veiligheidsregio’s) – voor een nieuwe Risicokaart.

    Op Nieuws over Risicokaart houden we u op de hoogte van het verder ontwikkelen van de Risicokaart.

Wet- en regelgeving 

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

  • Voor vragen over de risicokaart kunnen via de provinciale contactpersonen worden gesteld. Zie www.risicokaart.nl

Zie ook