Thema's

Inrichtingen

Bij externe veiligheid in relatie tot inrichtingen gaat het om het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen. Het beperken van de risico's van inrichtingen kan langs drie sporen: via brongericht beleid, omgevingsgericht beleid (ruimtelijke ordening) en rampenbestrijding. In het kader van het brongerichte beleid zijn vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer (Wm) instrumenten die de overheid in kan zetten. Op deze pagina vindt u links naar documenten over externe veiligheid in het proces van Wm-vergunningverlening en handhaving. In dit verband zijn met name de eisen die worden gesteld aan inrichtingen vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van belang. Bij besluiten in het kader van vergunningverlening en ruimtelijke ordening moeten grens-, richt- danwel ori├źnterende waarden in acht worden genomen. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht m.b.t. het groepsrisico (GR) en hebben maatregelen aan de bron de voorkeur.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

  • Infomil, voor vragen over het Bevi/Revi

Zie ook