Thema's

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het ministerie Infrastructuur en Milieu is belast met de ontwikkeling van beleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. De Nota Vervoer gevaarlijke stoffen bevat nieuw beleid dat erop is gericht de belangen van vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid meer met elkaar in evenwicht te brengen. Met dit doel is het Basisnet ontstaan: een project dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met onder andere het ministerie van VROM), gemeenten, provincies en bedrijfsleven uitvoert.

Routering

Gemeenten kunnen wegen op hun grondgebied aanwijzen voor het vervoer van routeplichtige stoffen. Het gevolg van zo’n besluit is dat routeplichtige gevaarlijke stoffen dan alleen over de aangewezen wegen vervoerd mogen worden. De huidige Wet vervoer gevaarlijke stoffen bepaalt dat het rijk en de provincies wegen in hun beheer kunnen vrijgeven voor het vervoer van routeplichtige stoffen. Alleen als rijks- of provinciale wegen vrijgegeven zijn, mogen ze opgenomen worden in het gemeentelijke routeringbesluit. Vervoerders van routeplichtige stoffen kunnen in een gemeente met een routeringbesluit alleen afwijken van de vastgestelde route voor gevaarlijke stoffen met een ontheffing.

Actuele ontwikkelingen

  • Op de website van Rijkswaterstaat staan de jaarintensiteiten en toedelingen van transport van gevaarlijke stoffen. 

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

Zie ook