Aankondiging kengetallenonderzoek externe veiligheid

Er is een onderzoek gestart om landelijke kengetallen te bepalen voor producten en inzet op het gebied van lokaal externe veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Cebeon en wordt begeleid door enkele provincies en de VNG. 

De bestuurslasten van de externe veiligheidstaken worden tot en met 2018 bekostigd met programmatische middelen, de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Onder het IOV valt onder andere de uitvoering van wettelijke taken door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s voor het bevoegd gezag. Voor het bevoegd gezag is een herkenbaar en gedetailleerd beeld nodig van de kosten voor de wettelijke en bovenwettelijke EV-taken die worden uitgevoerd.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is antwoord te geven op de vraag  hoeveel tijd en kosten de bevoegd gezagen en haar uitvoerende diensten besteden aan diverse taken op het gebied van externe veiligheid. Onderzocht worden de externe veiligheidstaken op gebied van het Bevi, Bevt, Bevb en Basisnet, met betrekking tot vergunningverlening, toezicht, handhaving, het ruimtelijk spoor en routering gevaarlijke stoffen. Ook het onderhoud van EV (GIS)-data valt hieronder, omdat actuele data essentieel zijn om wettelijke taken uit te voeren. 

Uitgesloten van onderzoek
De uitvoering van taken op het gebied van het Brzo zijn uitgesloten van dit onderzoek. De reden hiervoor is dat de bestuurslasten rondom hoogcomplex bedrijven al met een eigen financiering zijn gedekt. Ook de invulling van de EV-taken onder de toekomstige Omgevingswet vallen buiten dit onderzoek. 

Opzet onderzoek
Het kengetallenonderzoek start met een brede uitvraag bij alle omgevingsdiensten en alle veiligheidsregio’s. In de tweede fase van het onderzoek nader wordt, bij een aantal geselecteerde diensten, ingezoomd op de achtergronden van gevonden verschillen. Daarbij wordt ook de rol van de betrokken bevoegd gezagen (gemeenten, provincies) in de analyses meegenomen. 

Medewerking verzocht
De provincies en VNG vragen de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s om hun medewerking aan het onderzoek te verlenen, zodat een compleet en betrouwbaar beeld ontstaat van de totale uitgaven en inzet die gemoeid is met het lokale EV-beleid in Nederland. In de week van 12 februari ontvangen de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s de vragenlijsten van hun provincie. Het verzoek is om de vragenlijst in te vullen en zo spoedig mogelijk aan Cebeon te retourneren, zodat zij voortvarend aan de slag kan met het onderzoek. 

Voor meer informatie of vragen: Rien Bruins (Cebeon) en/of Marlouce Biemans (programmacoördinator IOV)