Cluster 7: Omgevingsveiligheid breed

Inleiding

IenW is stelselverantwoordelijk voor het VTH-stelsel en de daarbij horende beleidsonderwerpen zoals omgevingsveiligheid. IenW ziet de middelen in dit cluster als voorwaarde om deze stelselverantwoordelijkheid adequaat in te zetten.

Ambitie en thema's

Projecten die binnen DP 7 worden opgepakt hebben tot doel de omgevingsveiligheid te vergroten / stimuleren en (de uitvoering van) het VTH-stelsel te versterken.
Uitgangspunt is dat het gaat om regio-overstijgende projecten c.q. nationale projecten.
IenW heeft een aantal thema’s geïnventariseerd – en getoetst bij IPO en VNG - welke zij nader wil verkennen om vanaf 2021 binnen cluster 7 op te pakken:

 1. Safety Delta Nederland
 2. Vervolgactiviteiten uitvoeringsagenda VTH-Stelsel
 3. Doorontwikkeling Staat van de Veiligheid
 4. Aanpak van risicovolle bedrijven die regelgeving onvoldoende naleven (Brzo en net-niet Brzo)
 5. Milieucriminaliteit
 6. Inspectieview Milieu

Werkwijze en planning op hoofdlijnen

Werkwijze om te komen tot toedeling van middelen aan projecten binnen cluster 7:

 • In 2020 zal nader verkend worden of er nog andere thema’s zijn die binnen cluster 7 kunnen worden opgepakt. De thema’s zullen verder worden uitgewerkt (om welke activiteiten gaat het, met welk doel, welke planning en financiële plaatje). Derde kwartaal 2020 zal er een volledig overzicht zijn.
 • Op basis van dit overzicht zal een concreet voorstel voor toedeling van de middelen in 2021 worden opgesteld en een doorkijk worden gegeven voor 2022-2024 en aan DO-klein in het najaar van 2020 worden voorgelegd.
 • Eind 2020 volgt definitieve besluitvorming en effectuering binnen IenW (opnemen in de werkplannen, begrotingsplanning etc).
 • Dit proces zal jaarlijks herhaald worden.

Werkwijze voor de uitvoering van cluster 7:

 • IPO en VNG worden periodiek geïnformeerd via DO-klein over de voortgang van de uitvoering van cluster 7 en om suggesties gevraagd: in ieder geval in aanloop.
 • Tussentijdse bijstellingen / gewenste bijstellingen zijn in principe mogelijk maar worden met betrokkenen kort gesloten.