Governance

In de onderstaande afbeelding is sturingslijn governance IOV weergegeven. Deze sturingslijn is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). De toelichting van * en ** staan onder de afbeelding. 


Toelichting kleuren:
donkerblauw - bestuurlijke inbreng
lichtblauw - ambtelijke inbreng uitvoering
roze - activiteiten 

* Het Bestuurlijk Omgevingsberaad wordt gevormd door een vertegenwoordiging van:

  • de departementen IenM, SZW, BZK, V&J,
  • het Openbaar Ministerie,
  • bestuurlijke vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen,
  • bestuurlijke vertegenwoordiging van gemeenten, provincies en
  • vertegenwoordiging van IPO en VNG.

** De provincie Zuid-Holland heeft in 2015 de secretariaatsrol voor de decentrale overheden op zich genomen voor alle vier de deelprogramma’s. De werkgroep Impuls Omgevingsveiligheid stelt het programma en de monitor ervan op ambtelijk niveau vast en bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor. De werkgroep bestaat uit IenM (voorzitter), 2 leden van de Programmaleiders externe veiligheid (Voorzitter en coördinator IOV), 2 leden van Brandweer Nederland en verder 1 aanwezige vanuit IPO, VNG en BRZO. 

Het ministerie IenM verzorgt de opdracht voor de Rijksactiviteiten en draagt zorg voor de afdracht aan het BTW-compensatiefonds. De decentralisatie uitkering wordt in 2016 in het provinciefonds gestort, t.b.v. de Provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland sluist de middelen door naar de provincies en uitvoeringsdiensten. Vanaf 2017 worden de middelen voor de provincies van deelprogramma 4 in het provinciefonds gestort. De overige activiteiten blijven via de provincie Zuid-Holland lopen.