Thema's

Pilots omgevingsvisie

De omgevingsvisie
De omgevingsvisie is één van de zes instrumenten van de Omgevingswet die in 2018 in werking treedt. Een omgevingsvisie is verplicht voor Rijk, provincies en gemeenten. Doel van een visie is het bevorderen van samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie geeft het bevoegd gezag een integrale langetermijnvisie (10-15 jaar) op noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen binnen haar grondgebied. Met de omgevingsvisie worden keuzes duidelijk over waar welke ontwikkelingen gerealiseerd worden en welke omgevingskwaliteit gewenst is. De omgevingsvisie vraagt om de fysieke leefomgeving in samenhang (integraal) te beschouwen. Omgevingsveiligheid is een factor voor de gewenste leefomgevingskwaliteit in die omgevingsvisie. Om omgevingsveiligheid volwaardig mee te kunnen wegen in de integraliteit van de omgevingsvisie is een visie op omgevingsveiligheid belangrijk. Een visie die is gebouwd volgens hedendaagse inzichten en volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid voor de gemeentelijke omgevingsvisie gereed

Op 13 april 2017 nam Rosemarie Bastianen (directeur Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) het resultaat van het onderzoek 'Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie' in ontvangst, zie foto.

Met de komst van de Omgevingswet wordt de bestuurlijke afwegingsruimte groter, er ligt minder vast in regels. Marlouce Biemans (Impuls Omgevingsveiligheid): “Een bestuurder heeft pas advies nodig op het moment dat regels niet werken.” Via een aantal stappen kan een gemeente met andere belanghebbenden en specialisten op relatief eenvoudige wijze dit advies op het gebied van omgevingsveiligheid inwinnen. De vragen die spelen kunnen bijvoorbeeld zijn: Welke ontwikkelingen zie ik in mijn gemeente? Wat wil ik wel en wat absoluut niet toestaan? Hoe kan ik een bestaand industriegebied op een goede wijze transformeren tot een woonwijk en wil ik nieuwe, risicovolle bedrijven wel of niet in mijn gemeente? Door samen, vanuit verschillende invalshoeken naar het gemeentelijk grondgebied te kijken ontstaan goede gesprekken, meer begrip voor elkaar en nieuwe inzichten. En een goed advies richting bestuurder.

Die mogelijke keuzes belanden in een ‘bouwsteen’ die gebruikt kan worden bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Nieuw aan deze pilots is de aandacht voor de verschillende thema’s uit de Omgevingswet. Door de diversiteit aan gemeenten is inzicht verkregen hoe zo’n proces werkt. In Ermelo waren bosbranden in de buurt van een recreatiepark een item, in Maasgouw was aandacht voor overstromingsrisico’s van de Maas en in Eindhoven zat de spanning vooral tussen het herontwikkelen van een industriegebied langs een spoorlijn waar treinen met gevaarlijke stoffen over rijden. Door naar verschillende concrete vraagstukken te kijken, werd vanzelf ook nagedacht over de aanpalende thema’s als de woningbouwopgave, geluid, bereikbaarheid, milieu en gezondheid.

Meer weten?
Meer weten over het pilotprogramma of de ontwikkelde aanpak? Neem contact op met Hans Iserief.