Thema's

Beleidsontwikkeling en Programmering

De minister van IenM is verantwoordelijk voor de coördinatie van het externe veiligheidsbeleid voor gevaarlijke stoffen. Het BEVI en het vuurwerkbesluit zijn vastgesteld. Het beleid voor transport is opgenomen in de nota Vervoer gevaarlijke stoffen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. IenM is nauw betrokken bij de uitwerking van het transportbeleid.

In het Strategisch Akkoord 2002 heeft het Kabinet voor de jaren 2004 en 2005 een bedrag van 20 miljoen Euro gereserveerd voor het versterken van de uitvoering en handhaving van externe veiligheidsbeleid. De subsidieregeling is verlengd met de regeling voor programmafinanciering externe veiligheid 2006-2010. De middelen zijn over de provincies verdeeld op basis van de provinciale uitvoeringsprogramma's externe veiligheid. In het bestuursakkoord 2008 – 2011 hebben Rijk, IPO en VNG vastgelegd dat programmafinanciering voor de periode 2011-2014 wordt vervolgd.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites