Thema's

Landelijk Platform Veilige Leefomgeving

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving is de spin in het landelijke web van omgevingsveiligheid. Het platform bestaat uit bevlogen deskundigen omgevingsveiligheid, afkomstig van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, het RIVM en RSW-Infomil. De landelijke werkgroep Omgevingsveiligheid gaat onder een nieuwe naam verder: Landelijk Platform Veilige Leefomgeving.

Het platform bestaat al sinds de jaren 80, gestart als IPO-werkgroep. Sinds 2015 is het platform gekoppeld aan het IOV-programma, deelprogramma 3 (Informatie- en Kennisinfrastructuur).

In deze infographic is kort en bondig uiteengezet wat het LPVL doet en waar ze voor staan.

Kennis en netwerk
Deelnemers van dit platform zijn medewerkers van provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, veiligheidsregio’s, het RIVM en RWS-Infomil, met omgevingsveiligheid in hun takenpakket. Voorzitter van het Platform Lilian Weeda: “Vanuit de eigen dagelijkse praktijk is een hechte groep ontstaan met hart voor omgevingsveiligheid én veel inhoudelijke kennis op dit gebied. Het platform beschikt over een groot landelijk netwerk waardoor vakkundige professionals op allerlei vlakken kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.”

Nieuwsgierig wie er in het platform zit? Download hier de ledenlijst.

Dagelijkse praktijk
Het platform komt 5 keer per jaar bij elkaar om hun expertise op het gebied van omgevingsveiligheid met elkaar te delen. Daarnaast zitten de platformleden in verschillende overleggen om bijvoorbeeld het (vernieuwde) omgevingsveiligheidsbeleid in de Omgevingswet vorm te geven. Naast deze meer beleidsmatige kant, heeft het platform diepgaande kennis over het gebruik van de verschillende rekenmodellen en zijn leden betrokken bij de herziening van PGS-richtlijnen. Uiteindelijk is alles gericht op de dagelijkse uitvoering.

Aanspreekpunt
Het platform is een aanspreekpunt voor het vakgebied omgevingsveiligheid. Het platform:

 1. is de zichtbare link tussen gemeentelijk, provinciaal en landelijke beleidsontwikkeling en – uitvoering, op het gebied van omgevingsveiligheid.
 2. draagt bij aan het ontwikkelen van beleid en regelgeving en het verhogen van de uitvoeringskwaliteit hiervan. Zie het praktijkvoorbeeld van de rol van het platform bij het Advies onbemande tankstations.
 3. brengt praktijkproblemen in kaart en zoekt oplossingen, zodat mensen uit de dagelijkse praktijk verder kunnen.
 4. vervult waar nodig een signalerende en activerende rol richting het bevoegd gezag.
 5. beschikt over een groot landelijk netwerk zodat de vakkundige professionals op allerlei vlakken kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

 Programma

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) heeft het programma voor het jaar 2021-2022 vastgesteld. In dit programma staat hoe het platform haar kennis gaat delen, zal adviseren over beleidsontwikkelingen en uitvoeringsknelpunten en hoe zij zal communiceren. 

Naast de reguliere activiteiten zal het LPVL in de periode 2021-2022 een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren. Op hoofdlijnen worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Het organiseren van thema sessies, opstellen van infobulletins, kennisdagen en cursussen;
 • Een actieve bijdrage leveren aan het Handboek Omgevingsveiligheid;
 • Een goed systeem opbouwen voor terugkoppeling van belangrijke informatie aan de achterban;
 • Maken van adviezen aan gemeenten over wat hen te wachten staat t.a.v. de Omgevingswet.
 • Uitkomsten uit pverleggen delen, o.a. via forum van VNG en ODNL
 • Onderzoeken of het LPVL kan zorgdragen voor de verbinding tussen de 7 clusters uit het Meerjarenprogramma versterking Omgevingsveiligheid. 
 • Versterken regionale kennisdeling. 
 • Binding tussen kennistafels en LPVL versterken
 • Vraagbaak sterker positioneren en onder de aandacht brengen. 
 • Verbinding zoeken met GGD, onderwijs, bedrijfsleven, Veluweberaad, VR's/IFV, I&W en andere ketenpartners.
 • Deelname aan IPO-Werkgroep omgevingsveiligheid, VNG werkgroep Omgevingsveiligheid, Vakgroep Omgevingsveiligheid Brandweer Nederland, Exportgroep MOV etc.
 • Deelmane aan Coördinatiegroep PGS Overheden (CPO).

Kijk hier voor het programma van LPVL (2023-2024)

 Relevant Vraagbaak
Heb je een vraag over externe veiligheid? Een praktijkcasus waar je niet uit komt? Hiervoor is de Relevant Vraagbaak opgezet. Vragen vanuit het werkveld worden beantwoord door de leden van het platform zodat de mensen uit de dagelijkse praktijk verder kunnen. Het komt ook voor dat het antwoord niet zomaar te geven is. Het platform stelt dan een advies op hoe met een bepaalde situatie om te gaan. Voorbeelden hiervan zijn de beoordeling van veiligheidssituaties bij onbemande tankstations en of een lossende tankwagen een rol speelt bij de beoordeling of het Brzo van toepassing is.

Meer informatie of direct een vraag stellen aan de Relevant Vraagbaak 

 Recente publicaties