Thema's

LPG

Nederland telt circa 2.100 tankstations waar LPG wordt verkocht. Het BEVI bepaalt onder andere dat er geen kwetsbare objecten binnen de PR10-6-contour mogen liggen. De afstanden die gehanteerd moeten worden staan in het REVI (bijlage 1, tabel 1)

Actuele ontwikkelingen

  • Het Besluit LPG-tankstations milieubeheer wordt geactualiseerd. De maatregelen die in het nieuwe besluit zijn opgenomen vloeien voort uit de afspraken uit het Convenant LPG-autogas uit 2005. Dit gaat onder andere over het verkleinen van de faalkans van de LPG-losslang en de hittewerende coating van een LPG-tankwagens. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van
    1 juli 2013.

Wet- en regelgeving

 

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Zie ook