Thema's

Windturbines

Windturbines en veiligheid, een steeds actueler onderwerp.

Nederland staat voor een belangrijke opgave om meer duurzame energie te produceren. Windenergie moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Externe veiligheid kan een complicerende rol spelen bij het vinden van locaties voor windturbines. Hierbij spelen veel bekende externe veiligheidsthema’s, maar soms werkt het bij het rekenen en beoordelen van de veiligheid van windturbines en domino effecten net even anders dan bij de ‘bekende risicobronnen’. Over toetsingskaders en rekenmethodieken bestaat onder de verschillende partijen veel onduidelijkheid.

Het is belangrijk dat we hier elkaars kennis delen. De Kennistafel veiligheid windenergie heeft als doel om deze kennis te delen, elkaars standpunten te leren kennen en samen te signaleren waar knelpunten zitten. Hierbij is vanuit het IOV de opdracht mee te geven om te gesignaleerde knelpunten mee te geven aan het team dat de omgevingswet aan het vormgeven is. Op deze wijze heeft de Kennistafel een directe link met de wetgever.

De opzet van de kennistafel is regionaal van aard. Hierbij streven we er naar om maximaal 15 deelnemers per keer deel te laten nemen. De kennistafel stuurt actief op een gevarieerde samenstelling vanuit de verschillende doelgroepen. Een kleine groep draagt bij aan een actieve sessie en een open opstelling van de deelnemers. Omdat we zeer veel hechten aan een goede samenstelling van de groep is deelname enkel op uitnodiging. Interesse voor deelname kan kenbaar gemaakt worden aan de secretaris van de kennistafel: Joris Jennen (info via website).

www.kennistafelveiligheidwindenergie.nl

Op de website zijn ook de verslagen en eventuele stukken van de kennistafel bijeenkomsten als naslagwerk opgenomen.

Actuele ontwikkelingen

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Kennistafel veiligheid windenergie

Berekeningsmodule SAVE-W

Berekeningsmodule Save-W