Thema's

Ruimtelijke Ordening

Bij het maken van ruimtelijke plannen is het van belang dat het bevoegd gezag Wro rekening houdt met de risicocontouren rondom bedrijven en transportroutes. Bestemmingplannen vormen bij uitstek het instrument om het aspect externe veiligheid juridisch te verankeren en zo ongewenste situaties in de toekomst te voorkomen.
Voor inrichtingen gelden de grenswaarden/richtwaarden uit het BEVI. Het artikel 5 van BEVI verplicht de toepassing van de (nieuwe) grenswaarden in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), onder meer bij de vaststelling/herziening van een bestemmingplan. Ook is het mogelijk om een veiligheidszone romdom bedrijven vast te stellen en die vast te leggen in bestemmingsplannen. Zie veiligheidscontouren.

Meer informatie over het saneren van bestaande knelpunten en het voorkomen nieuwe knelpunten staat op saneren.

Actuele ontwikkelingen

De Grondexploitatiewet, vaak afgekort als Grex-wet, is een onderdeel van de Wet Ruimtelijke Ordening die op 1 juli in werking is getreden. De Grondexploitatiewet biedt gemeenten onder meer instrumenten om kosten van de planontwikkeling bij grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars, te verhalen.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

Zie ook