Thema's

Rampenbestrijding

Rampenbestrijding is, naast het brongerichte beleid en het omgevingsgerichte beleid, één van de facetten die niet los gezien kunnen worden van het externe veiligheidbeleid. Met de inwerkingtreding van het BEVI heeft de regionale brandweer (veiligheidsregio) een structurele wettelijke adviestaak gekregen. Deze adviestaak betreft zowel besluiten in het kader van vergunningverlening en handhaving (brongericht beleid) als besluiten in het kader van ruimtelijke ordening (omgevingsgericht beleid).

De nauwe relatie tussen brongericht beleid en rampenbestrijding komt ook tot uitdrukking in het Brzo, een voorbeeld van coördinatiewetgeving, op grond waarvan toezichthouders vanuit zowel provincies, gemeenten, de brandweer als de arbeidsinspectie gezamenlijk inspecties uitvoeren. Voor bedrijven die onder het Brzo vallen (in ieder geval de bedrijven die verplicht zijn een veiligheidsrapport op te stellen) geldt dat de burgermeester een rampbestrijdingsplan moet vaststellen.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

Helpdesks

Zie ook