Thema's

Verslag van de eerste PGS bijeenkomst op 1 juli 2015

Verslag eerste PGS-netwerkbijeenkomst 1 juli 2015

De introductie gebeurt door Marlouce Biemans, Landelijk coördinator van het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) en secretaris van de IOV-stuurgroep PGS. Zij geeft informatie over de aanleiding van het deelprogramma PGS in de Impuls Omgevingsveiligheid en wat het deelprogramma

De aanleiding was het signaal van de stakeholders IPO (Marcel Rietberg) VNG (Wim Kooijman) en de veiligheidregio’s (Geerlof Bijsterbosch) aan het ministerie IenM dat er steeds minder overheid betrokken was bij de actualisaties van de PGSsen, ten opzichte van een grote groep aanwezigen vanuit het bedrijfsleven. Vervolgens heeft IemM besloten om middelen ter beschikking te stellen voor de aanwezigheid van de decentrale overheden bij de actualisaties, via de IOV.

Marcel Rietberg presenteerde vervolgens de historie van PGS en de redenen om te komen tot een PGS Nieuwe Stijl. Charles Tangermans van het ministerie ging daarna in op de governance hiervan, waarna Robert Geerts (AVIV) een informatieve presentatie gaf over de risicomethodiek in het algemeen.

De presentaties van Marlouce Biemans en Marcel Rietberg, van Charles Tangermans (Ministerie IenM) en die van Robert Geerts over de risicomethodiek vind je hier.

Tijdens de presentaties en discussies zijn de onderstaande aandachtspunten naar voren gekomen.

 1. De stuurgroep wijst erop dat medewerkers niet op individuele basis deelnemen aan de actualisaties maar namens de achterban spreken. Niet iedereen heeft even helder hoe hij of zij deze achterban kan benaderen. Je kan dit doen door
  1. Een mail te sturen naar de voorzitter van de werkgroep Omgevingsveiligheid, via L.Weeda@omwb.nl;
  2. De genodigden van de netwerkbijeenkomsten PGS te benaderen (zie hiervoor de adressenlijst)
  3. Door de PGS-netwerkdagen zelf hiervoor te gebruiken.
 2. Wim Kooijman, stakeholder van de VNG in de programmaraad PGS, verzoekt medewerkers van de omgevingsdiensten om een profiel aan te maken op de wie-is-wie van www.omgevingsdienst.nl.
 3. SZW is niet aanwezig omdat dit geen bevoegd gezag betreft. Ook maakt SZW geen onderdeel uit van de IOV, want hoewel zij wel overheid is, heeft zij een ander belang en heeft tevens eigen middelen. Signalen over de betrokkenheid van SZW kan je het beste via de drie stakeholders van de PGS-programmaraad sturen (Geerlof, Marcel en Wim) sturen. Zij zorgen ervoor dat het signaal bij SZW terecht komt.
 4. Signalen over onvoldoende balans in de PGS-teams kan je kwijt bij

-       NEN (de NEN-projectleider van de betreffende PGS-actualisatie)

-       de voorzitter van de WG-OV (Lilian)

-       de IOV-stuurgroep PGS (Geerlof, Marcel en Wim)

 1. De stuurgroep communiceert over resultaten in PGS-teams en heeft hiervoor signalen via NEN en via alle PGS-medewerkers nodig.
 2. Men signaleert dat het van groot belang is om de slapende PGS-teams, dat wil zeggen de PGS-teams waarvan de PGS in de beheersfase is) betrokken blijven bij wat er in de andere actualisaties gebeurt, in verband met gelijkwaardigheid.
 3. Robert Geerts geeft aan dat PGS Nieuwe Stijl en de hierin opgenomen risicomethodiek onderwerpen zijn die in aanmerking komen voor extra communicatiekanalen. Zijn suggestie is om artikelen te schrijven in vakliteratuur. Deze worden gelezen door een grote groep betrokkenen. Voor de decentrale overheden is dit een communicatiekanaal dat niet vaak gebruikt wordt. De stuurgroep neemt deze suggestie mee.
 4. Nav de presentatie van Robert Geerts wordt duidelijk dt precies aangeven wat het risico is, niet mogelijk is, maar dat risicomethode wel goed bruikbaar is om ordergroottes aan te geven. Er blijken veel overeenkomsten tussen risicomatrixen te zijn van verschillende bedrijfstypen. Expert judgement is een belangrijk middel in een risicomethodiek.

 

 

 

Reactie op de stellingen van de IOV-stuurgroep PGS

(Ongeveer 33 mensen waren aanwezig).

 

Stelling 1: Politiek hoort niet thuis in een PGS-team

2 oneens, de rest is het ermee eens. Nav de discussie besluiten we dat een PGS-team kaders mee krijgt. Als dat niet voldoende blijkt kan het team escaleren via de IOV-stuurgroep PG.

 

Stelling 2: Overheidsvertegenwoordigers moeten het in het team met elkaar eens zijn

1 eens, de rest oneens

Doel uiteindelijk consensus, maar dat hoeft niet initieel aanwezig te zijn.

 

Stelling 3:  Ik weet mijn achterban goed te bereiken

5 oneens, de rest eens

De communicatiestructuur is er nog niet. Vragen tijd en vaak onbekend wie je moet benaderen. We

geven aan dan je dit kan doen door

 1. Een mail te sturen naar de voorzitter van de werkgroep Omgevingsveiligheid, via L.Weeda@omwb.nl;
 2. De genodigden van de netwerkbijeenkomsten PGS te benaderen (zie hiervoor de adressenlijst)
 3. Door de PGS-netwerkdagen zelf hiervoor te gebruiken.

Vraag (voor de stuurgroep) blijft staan: hoe motiveer je de achterban om te reageren?

 

Stelling 4:  Een PGS moet direct bruikbaar zijn voor handhaving

5 oneens, rest eens

Het betreft maatwerk dat vastgelegd wordt in een vergunning en de vergunning is als een wet voor

het bedrijfsleven.

Suggestie

-       Maak verschil tussen vergunningen – Activiteitenbesluit

 

Stelling 5:  Een PGS moet binnen 6 maanden zijn opgesteld

5 mee eens, rest oneens

Zorgvuldigheid kost tijd, commentaarronde duurt 2 maanden

Als blijkt dat er geen mandaat is bij een teamlid is dit een belangrijk signaal voor de IOV-stuurgroep PGS.

Er volgt een discussie over het raadplegen van de achterban waaruit naar voren komt dat deze achterban discussie vooraf plaats zou moeten vinden.