Thema's

Vragen en antwoorden over de omgevingswet- Data en informatie

Data en informatie

Waar worden de aandachtsgebieden zichtbaar?
Aandachtsgebieden worden zichtbaar gemaakt in het Register externe veiligheidsrisico’s (REV). Dit register is voor iedereen toegankelijk. Dit volgt uit artikel 10.8 van het Bkl. Zo kan een burger of initiatiefnemer straks in het digitale omgevingsplan zien waar in de gemeente activiteiten met externe veiligheidsrisico’s zijn en tot waar de daaraan verbonden aandachtsgebieden liggen.

Wie gaat de aandachtsgebieden digitaal vastleggen?
In de artikelen 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl is geregeld welke bestuursorganen gegevens over externe veiligheidsrisico’s moeten verzamelen. Bij deze gegevens gaat het onder meer over aandachtsgebieden van een activiteit met gevaarlijke stoffen. In de Omgevingsregeling worden regels gesteld over het verstrekken van deze gegevens aan het register externe veiligheidsrisico’s.Voor het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen en de buisleidingen met gevaarlijke stoffen is dit een verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Voor Seveso- inrichtingen (BRZO bedrijven) biedt het Rijk medeoverheden de helpende hand bij de digitale ontsluiting van de aandachtsgebieden. Voor de digitale ontsluiting van aandachtsgebieden voor de overige bedrijven die omgaan met gevaarlijke stoffen staan de gemeenten aan de lat.

Waar wordt het bouwvoorschriftengebied zichtbaar?
De geometrische begrenzing van een brand- of explosie voorschriftengebied wordt op grond van het vierde lid van artikel 5.14 Bkl in het omgevingsplan vastgelegd. In het geval van een projectbesluit kan het Rijk of de provincie (een deel van) het aandachtsgebied aanwijzen als brand- of explosievoorschriftengebied.

Wie gaat het bouwvoorschriftengebied digitaal vastleggen?
De gemeente legt de bouwvoorschriftengebieden digitaal vast in het omgevingsplan.

Waar staat dat de aandachtsgebieden digitaal vastgelegd moeten worden?
Toelichting: In artikel 10.1 t/m 10.7 van het Bkl vind ik alleen dat de PR-contouren aangeleverd moeten worden aan het Register externe veiligheidsrisico’s. Maar niks over het aanleveren van informatie over de aandachtsgebieden. Waar is dat nu geregeld? Komt dat nog in de Omgevingsregeling? Zo ja waar dan? 

Antwoord: Gegevens over aandachtsgebieden moeten ook worden verzameld (zie bijv. art. 10.3 Bkl). De aanlevering aan het register is geregeld in het Omgevingsbesluit en in het overgangsrecht van het Invoeringsbesluit.

Wie regelt dat de vaste afstanden die gelden voor de categoriale inrichtingen in het Register Externe veiligheid terecht komen?
Het bevoegd gezag; zie ook de antwoorden hiervóór.

Komt het hele aandachtsgebied in het Register Externe veiligheid of alleen de 1500 meter in het geval van een situatie waarop het afkapcriterium van toepassing is?
Het gaat in ieder geval om het berekende aandachtsgebied. Dat wordt via de Atlas Leefomgeving ontsloten voor de burger. De onderliggende informatie is raadpleegbaar voor bestuurders en de professionele gebruiker. Denkbaar is dat het op 1500 meter afgekapte gebied voor bestuurders en de professionele gebruiker raadpleegbaar worden gemaakt.

Geldt er een overgangstermijn voor de verplichtingen in verband met het REV?
Voor bestaande activiteiten is een overgangsbepaling in het Omgevingsbesluit opgenomen, die inhoudt dat de verplichting om gegevens aan te leveren pas ingaat op 1 januari 2024.

Ga terug naar de hoofdpagina vragen en antwoorden voer de omgevingswet (FAQ)