Thema's

Vragen en antwoorden over de omgevingswet - Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen

Wijst de minister de gebieden waar nu een PAG is, aan als voorschriftengebied?
Aanvullende vragen: Wordt dat van rijkswege in het eerste omgevingsplan gedaan? Kan een bevoegd gezag daarna het voorschriftengebied op die plaats weer uitzetten? 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet gelden de huidige PAG's bij het basisnet als brandvoorschriftengebied. Dit volgt uit artikel 2.24 van de Invoeringsregeling: daar wordt voor de rechtstreeks - op grond van de Omgevingsregeling - geldende brandvoorschriftengebieden bij het basisnet verwezen naar de aandachtsgebieden bij wegen en spoorwegen waarvoor in bijlage I, kolom 5 respectievelijk bijlage II, kolom 7 bij de Regeling basisnet is aangegeven dat deze aandachtsgebieden gelden als brandvoorschriftengebied. Deze brandvoorschriftengebieden gelden vooralsnog van rechtswege, dus zonder aanwijzing in het omgevingsplan (zoals dat ook onder het huidige recht het geval is). De afstand voor het brandaandachtsgebied staat in bijlage VII, onder C, van het Bkl.

Komt langs alle spoorwegen een brandaandachtsgebied/explosieaandachtsgebied?
Toelichting: Alle hoofdspoorwegen horen immers tot het basisnet? Dus ook langs de HSL lijn een brandaandachtsgebied? 

Voor het basisnet zijn de afstanden voor het brand- en explosieaandachtsgebied vastgelegd in bijlage VII, onder C, van het Bkl. Voor het brandaandachtsgebied is dat 30 m en voor het explosieaandachtsgebied 200 m. De artikelen 2.23 en 2.24 van de Invoeringsregeling verwijzen voor de aanwijzing van brand- en exposieaandachtsgebieden voor wegen en spoorwegen die behoren tot het basisnet respectievelijk de aanwijzing van brandvoorschriftengebieden bij het basisnet naar bijlage I en bijlage II van de Regeling basisnet. De locaties waar nu sprake is van een PAG gelden rechtstreeks als brandvoorschriftengebied. Hier kan de gemeente niet van afwijken. Deze rechtstreeks geldende brandvoorschriftengebieden vormen een uitzondering op de regel dat een voorschriftengebied pas geldt na aanwijzing in het omgevingsplan (zie art. 5.14, vijfde lid, Bkl). Overwogen wordt om deze uitzondering op de hoofdregel te schrappen bij een komende wijziging van het Bkl.

Hoe om te gaan met vervoer gevaarlijke stoffen op gemeentelijk/provinciaal niveau in relatie tot aandachtsgebieden en voorschriftengebieden?
Lokale wegen met gevaarlijke stoffen hebben geen aandachtsgebied/ voorschriftengebied. Deze zijn niet opgenomen als activiteit in bijlage VII van Bkl. Aangezien geen sprake is van een wettelijk aandachtsgebied is het niet mogelijk een voorschriftengebied aan te wijzen. Wel kunnen langs de routering gevaarlijke stoffen omgevingsmaatregelen worden opgenomen in het omgevingsplan als ware het een aandachtsgebied.

Kunnen/moeten gemeenten straks nog een route gevaarlijke stoffen vaststellen?
Ja, aan de Wvgs verandert niets.

Voor waterwegen is geen PAG (zie o.a Artikel 10 BEVT) aangewezen, wel een vrijwaringszone. Moet vrijwaringszone aangewezen worden als voorschriftengebied?
 ‘Plasbrandaandachtsgebieden’ en ‘vrijwaringszones’ i.v.m. Basisnet komen in Omgevingsregeling: geometrische begrenzing brand- en explosieaandachtsgebieden

Moeten voor hogedruk aardgasleidingen de te hanteren afstanden nog berekend worden, vastgesteld worden?
Voor buisleidingen moeten de afstanden berekend worden. Zie bijlage VII, onder D. bij het Bkl

Ga terug naar de hoofdpagina vragen en antwoorden voer de omgevingswet (FAQ)