Thema's

FAQ aandachtsgebieden omgevingsveiligheid

De vragen en antwoorden geven een toelichting op de besluiten die horen bij de Omgevingswet. Het gaat om de volgende besluiten:

Deze besluiten zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd.

De vragen en antwoorden zijn opgesteld door het ministerie IenW. Voor opmerkingen en nieuwe vragen kunt u contact opnemen met  Omgevingsveiligheid IenW . De inhoud van bovenstaande besluiten is leidend bij de beantwoording van de vragen. Gaandeweg zullen de vragen en antwoorden uitgebreid en aangevuld worden.

Beleidsvernieuwing omgevingsveiligheid

Waarom de beleidsvernieuwing?

 

De eerste aanleiding voor de beleidsvernieuwing is gelegen in de Omgevingswet. Het motto van deze wet is: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. Het motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen: (1) Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden. (2) De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen. Om deze maatschappelijke doelen te halen zijn er vier verbeterdoelen geformuleerd: (1) De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten. (2) De fysieke leefomgeving samenhangend benaderen. (3) De bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten. (4) De besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. 

Voor de realisatie van deze doelen is het nodig om zo vroeg mogelijk in het proces van voorbereiding van omgevingsplannen tot een integrale bestuurlijke afweging te komen, dus inclusief omgevingsveiligheid. 

De tweede aanleiding was de oproep van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in 2013 aan het kabinet om het beleid voor omgevingsveiligheid (het omgaan met gevaarlijke stoffen) te vernieuwen. De oproep was om de afweging van omgevingsveiligheid minder te laten bepalen door een abstract risicogetal gerelateerd aan het aantal doden. In plaats daarvan wenste het parlement een bredere en meer betekenisvolle bescherming. In de afweging moeten dan ook andere aspecten zoals het aantal gewonden en de schade aan milieu en economie worden betrokken. Centraal stond daarbij het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. 

In de huidige regelgeving start het denkproces over omgevingsveiligheid met een per situatie te berekenen en voor bestuurders lastig te interpreteren risicogetal voor dodelijke slachtoffers. Met nieuwe regelgeving start het proces met een direct beschikbare geografische weergave van gebieden rond bepaalde activiteiten met gevaarlijke stoffen. In deze gebieden is bestuurlijke aandacht nodig voor het waarborgen van de veiligheid vanwege een mogelijk incident met brand, explosie of vrijkomende giftige stoffen.

 

Onderwerpen vragen en antwoorden

Het aandachtsgebied
Het brand- en explosievoorschriftengebied